435688 1332 +19

Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

29 nước, 5 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ