Kiểu: Cờ úp, 2/10/2023

31 nước, 3 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ