Kiểu: Cờ úp, 30/10/2023

92 nước, 11 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết