Kiểu: Cờ úp, 30/10/2023

73 nước, 8 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ