Kiểu: Cờ úp, 30/10/2023

49 nước, 6 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua