Kiểu: Cờ úp, 30/10/2023

9 nước, 1 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ