Locphat 1422 -17

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

83 nước, 13 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ