Giadinh12 1469 -17

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

27 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết