Giadinh12 1452 -17

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

28 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ