vui1954 1380 -12

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

23 nước, 2 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua