vui1954 1368 +20

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

59 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua