coma101 1483 +15

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

32 nước, 3 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua