coma101 1498 +15

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

26 nước, 4 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua