kydachua 1414 +17

Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

37 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua