Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

47 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết