Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

49 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua