FDGH 1427 +15

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

62 nước, 5 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ