FDGH 1457 -19

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

57 nước, 4 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua