FDGH 1438 +13

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

25 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ