Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

59 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết