Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

71 nước, 16 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết