Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

84 nước, 9 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua