Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

67 nước, 11 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ