Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

62 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết