Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

41 nước, 2 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết