Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

44 nước, 3 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết