Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

27 nước, 1 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết