Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

36 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết