Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

46 nước, 3 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết