Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

53 nước, 4 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết