Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

33 nước, 2 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua