Kiểu: Cờ úp, 11/11/2023

86 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua