Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

53 nước, 6 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua