P35313019 1416 -17

Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

43 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua