Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

63 nước, 7 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua