Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

61 nước, 7 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết