Kounle 1473 +13

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

32 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết