Kounle 1486 +13

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

69 nước, 11 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua