Kounle 1499 -19

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

77 nước, 10 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết