Sori12345 1531 +10

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

48 nước, 3 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua