51010 1410 -13
Clv1 1465 +13

Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

65 nước, 5 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết