Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1/1/2024

57 nước, 9 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ