Clv1 1444 +14
Cactodulon 1400 -14

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

82 nước, 14 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua