1101 1329 -14
Tanle 1340 +14

Kiểu: Cờ tướng, 3/1/2024

59 nước, 18 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết