1101 1315 +15
0972493207 1290 -15

Kiểu: Cờ tướng, 7/1/2024

114 nước, 19 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết