xuan62 1487 +9
1101 1330 -9

Kiểu: Cờ tướng, 7/1/2024

78 nước, 16 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua