1101 1321 +15
BuiSon 1298 -15

Kiểu: Cờ tướng, 8/1/2024

166 nước, 15 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết