BuiSon 1283 -15
1101 1336 +15

Kiểu: Cờ tướng, 8/1/2024

225 nước, 20 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết