Kiểu: Cờ tướng, 10/1/2024

32 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua