Kiểu: Cờ tướng, 10/1/2024

76 nước, 15 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua